องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

5 มีนาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

นางศิรินุช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

​นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม รับมอบ โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564” (Best Practice Awards 2021) ประเภทองค์กร สาขาการแพทย์และสาธารณสุข และ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564” (Person of the year 2021) สาขา การวิจัยและพัฒนา ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย คณะกรรมการรางวัลไทย จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย มอบรางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” แก่องค์การเภสัชกรรม โดยมีนางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ และ “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี” แก่ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม องค์กร ส่วนรวมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยคณะกรรมการศึกษา ประวัติ และติดตามผลงานมานาน ที่สุดมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิตให้ โดยเข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ 

 ​สำหรับรางวัลดังกล่าวทางคณะทำงาน ฯ พิจารณาจากองค์กรและบุคคลที่มีประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ ในการเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีโครงการและกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรและบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน เป็นองค์กรและบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กร บริหารกิจการ บริหารตนเอง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนต่อไปได้ คณะทำงาน ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้การสนับสนุน ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งรางวัลที่ทางคณะทำงาน ฯ ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นกำลังใจ ยกย่องบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติ สมควรได้รับแบบอย่างที่ดีต่อไป  

​​สำหรับผลงานเชิงประจักษ์ ของรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่องค์การเภสัชกรรมได้รับ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 , โครงการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย และโครงการกัญชาทางการแพทย์ ในส่วนของผลงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น การสนับสนุนด้านสาธารณสุข และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , การสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม , การบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย , การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยด้านอุทกภัย , การสนับสนุนตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVC ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งต่อโรงพยาบาล ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นต้น    

สำหรับผลงานเชิงประจักษ์ ของบุคคลตัวอย่างแห่งปี ที่ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ ได้รับ ได้แก่ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น , โครงการผลิตหน้ากากอนามัย , โครงการสารสกัดกัญชาต้นแบบทางการแพทย์ , โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง , ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA) , ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560 , สร้างการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก , ผลักดันและสนับสนุนห้องปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล และเป็นผู้บุกเบิกและผลักดันการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 เป็นต้น

​​นางศิรินุช รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า “รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและถือว่ารางวัลนี้เป็นกำลังใจที่สำคัญมากที่จะได้ร่วมสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน พัฒนาองค์การเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ที่สำคัญประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาคุณภาพมากขึ้น มีสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวและเป็นประโยชน์แก่ สังคม และประเทศชาติต่อไป”