องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบยา อีก 4 รายการ จากเดิม 5 รายการ รวม 9 รายการของห้องปฏิบัติการ ฝ่ายประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 มีนาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการ แผนกทดสอบ กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น ฝ่ายประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และตามข้อกำหนดเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นการขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม ใบรับรองจึงมีอายุเท่ากับใบรับรองเดิมที่ได้รับการรับรองเมื่อ สิงหาคม 2562 และหมดอายุสิงหาคม 2564

โดยในครั้งนี้ขอบข่ายที่ขอขยายเพิ่มเติมได้แก่ การทดสอบ Valsartan Tablets 160 mg หัวข้อ Assay, การทดสอบ S(-) Amlodipine Tablets 2.5 mg และ 5 mg หัวข้อ Assay และการทดสอบ Mometasone Furoate cream 0.1% หัวข้อ Assay

ทั้งนี้การรับรองความสามารถในการทดสอบยาของห้องปฏิบัติการนั้น ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของผลการทดสอบยาในรายการที่ได้รับการรับรอง ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพยาขององค์การเภสัชกรรมได้มากยิ่งขึ้น