องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2565

3 มีนาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดหายาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกระจายผ่านระบบ VMI ให้หน่วยบริการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยหน่วยงานที่เป็นกลไกในการดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ ได้แก่รพ.ราชวิถี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม  จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ 2.โครงการยาต้านพิษ 3.โครงการวัคซีน 4.โครงการยาบัญชี จ(2) 5.โครงการผลิตภัณฑ์โรคไต 6.โครงการยาต้านวัณโรค 7.โครงการยายุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3 และ 4 มีนาคม 2564