GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงผลการดำเนินงานและมอบนโยบายแผนงานกัญชา กัญชงเสรีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

March 7 2021
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงผลการดำเนินงานและมอบนโยบายแผนงานกัญชา กัญชงเสรีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เป็นวิทยากรร่วมเสวนา “อภ.กับความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนในการรับซื้อช่อดอกกัญชาแห้ง “ในงานแสดงผลการดำเนินงานและมอบนโยบายแผนงานกัญชา กัญชงเสรีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรมในครั้งนี้ด้วย