GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

April 16 2021
ขนาดตัวอักษร