องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

คณะผู้บริหารสถานเสาวภา สภากาชาดไทยเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ

28 มกราคม 2564
ขนาดตัวอักษร

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นำโดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสถานเสาวภา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีน ตลอดจนแผนการผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงพูดคุยหารือแนวทางในการดำเนินงานทางด้านการผลิตชีววัตถุของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และระบบสาธารณสุขไทย พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัคซีนในส่วนของอาคารไข่ไก่ฟัก และอาคาร Filling ด้วย วันที่ 28 มกราคม 2564