องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

บอร์ด อภ.อนุมัติเพิ่ม 5 สายการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตได้ 4.89 แสนชิ้นต่อวัน และ พร้อมรับการส่งมอบวัคซีนโควิด- 19 ล็อตแรก 2 แสนโดส ตามแผนภายใน ก.พ. นี้

10 มกราคม 2564
ขนาดตัวอักษร


คณะกรรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ชุดใหม่ ประชุมครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติเพิ่มสายการผลิต 5 สายรวมเป็น 6 สายการผลิต สามารถผลิตได้วันละ 489,000 ชิ้น เริ่มทยอยเปิดการผลิต มีนาคมนี้และให้ อภ. ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขส่งมอบวัคซีนโควิด- 19 ล็อตแรก 2 แสนโดส จากประเทศจีน จากจำนวน 2 ล้านโดส ตามแผนในเดือนกุมภาพันธ์ นี้   

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดใหม่ว่า บอร์ด  อภ. ได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องจักรผลิตหน้ากากอนามัย เพิ่มอีกจำนวน 5 สายการผลิต รวมเป็น 6 สายการผลิต สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 489,000 ชิ้น หรือประมาณ 10 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยหน้ากากอนามัยที่ผลิตเพิ่มขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำลังการผลิตในประเทศที่จะเสริมความมั่นคงทางการแพทย์ได้และเป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศไทย โดยสายการผลิตหน้ากากอนามัยที่เพิ่มขึ้น ทั้ง 5 สายการผลิตนี้ จะทยอยเปิดทำการผลิตได้ในเดือน มีนาคม จำนวน 2 สายการผลิต และครบทั้ง 5 สายการผลิตในเดือน พฤษภาคม 2564  

นอกจากนี้ได้วางแผนจะร่วมกับภาคเอกชนในประเทศขยายกำลังการผลิต หน้ากากอนามัย ภายใต้มาตรฐานเดียวกับองค์การเภสัชกรรม โดยในเดือนมีนาคม 2564 จะสามารถผลิตได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 500,000  ชิ้นต่อวัน รวมทั้งจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพและเพียงพอในการใช้งาน รวมทั้งมีราคาที่เหมาะสม 

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เร่งรัด อภ. ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ชุดแรกของประเทศไทย จำนวน 2 ล้านโดส ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายและได้ประสานจองไว้แล้ว จากบริษัท Sinovac Biotech Limited, People’s Republic of China ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนของประเทศจีน ให้เป็นไปตามแผน และให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้บริษัทส่งมอบวัคซีนล็อตแรกจำนวน 2 แสนโดส ในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ และล็อตต่อไปอีก 8 แสนโดส  และ 1 ล้านโดส ภายในดือนมีนาคม และ เมษายน 2564 ตามลำดับ

ทั้งนี้คาดว่าจะขึ้นทะเบียนในประเทศจีนได้ภายในเดือนมกราคม 2564 และ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ของประเทศไทยจะสามารถอนุมัติขึ้นทะเบียนได้ ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะจัดซื้อและนำเข้าวัคซีนต่อไป  โดยกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้จัดซื้อวัคชีนจากองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุด 5 จังหวัดก่อน ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด โดยฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน  อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค และประชาชนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หากมีส่วนที่เหลือจะเก็บสำรองไว้