GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Login to Product information center

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม Pre-Congress

September 22 2021
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ในงานประชุม Pre-Congress กองโสตศอ นาสิกกรรม ณ ห้องประชุมออมสิน ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563