องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

8 ธันวาคม 2563
ขนาดตัวอักษร