องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมรับโล่เกียรติยศที่ผ่านการประเมิน ITA จากสำนักงานป.ป.ช ปีงบประมาณ2563 ระดับ A

2 ธันวาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และร่วมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และ สธ.ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับ 15 หน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA : Integrity and Transparency Assessment) จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับ A ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 ธันวาคม 2563