GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

November 29 2020
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563