GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

November 29 2020
ขนาดตัวอักษร

ภญ.พรระพี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการกองการผลิต และ ภก.สุธรรณ์ อุตโม ผู้อำนวยการกองการควบคุมคุณภาพ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563