องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในต่ำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

10 พฤศจิกายน 2563
ขนาดตัวอักษร