องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในการลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร กศน. กัญชาและกัญชงศึกษา

28 มกราคม 2563
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  โดยมุ่งหวังให้ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มคุณภาพด้านวิชาการด้วยการ บูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์กับด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงศึกษา ให้กับนักศึกษาและประชาชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และ ร่วมส่งเสริมพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนในเครือข่าย ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563