องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่องผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม

30 กรกฎาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่องผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญร่วมนำเสนอข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐภายใต้รูปแบบการรักษาพิเศษ (SAS: Special Assess Scheme) และคลินิกเอกชน รวมถึงผลการศึกษาในโครงการวิจัยทางคลินิก กรมการแพทย์

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานความคืบหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเมดิคัลเกรดในด้านประสิทธิผลความปลอดภัยรวมถึงเป็นแนวทางการวินิจฉัยของแพทย์ในการสั่งจ่ายตามข้อบ่งใช้ การปรับขนาดยา การลดอาการข้างเคียง และข้อควรระวังในการใช้ยาจากกัญชาทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อไป

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตลอดจนแพทย์ผู้สั่งใช้จากคลินิกกัญชาของสถานพยาบาลต่างๆและโครงการวิจัยทางคลินิก กรมการแพทย์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งนี้รายละเอียดผลการศึกษาครั้งนี้ แอดมินจะนำเสนอเป็นลำดับต่อไป