องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

คณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน

28 ตุลาคม 2563
ขนาดตัวอักษร


นายยุทธนา ตันติพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ฝ่ายผลิตยา (Mass Production) และสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ วันที่ 28 ตุลาคม 2563