GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

คณาจารย์และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

November 29 2020
ขนาดตัวอักษร

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2563