องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในต าแหน่ง นักการตลาด 5 สังกัดแผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย

27 ตุลาคม 2563
ขนาดตัวอักษร