องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ตุลาคม 2563
ขนาดตัวอักษร


นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยนพ.วิฑูรย์ เป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและศิษย์เก่า ที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่างๆ

ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมดำเนินงานนั้น ประกอบด้วย การจัดให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทาง Toyota Production System จากการดำเนินการทำให้มีมูลค่าที่ประหยัดได้และลดระยะเวลารอคอย รวมเฉลี่ยได้ 36.45% มีการจัดทำแผนการปรับผังโครงสร้างองค์กรระดับ มหภาค มีการดำเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง จนเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ มีการจัดทำโครงการจัดตั้งโรงงานผลิต Flu Vaccine : Scale Up Production Process จนได้วัคซีนสำหรับ Clinical Trail Phase 3 ดำเนินการโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์จนประสบผลสำเร็จเพาะปลูกกัญชาแล้วเสร็จและนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยากัญชา ตลอดจนการร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมการผลิตชุด PPE “PPE innovation platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล” เป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมระบบการคัดแยกขยะพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย

ผลงานสำคัญอีกเรื่อง คือ การบริหารทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมเป็นทุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีการเพิ่มขีดความสามารถหรือสมรรถนะให้สูงขึ้น (Talent Development) สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ควบคู่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเป็น Innovation Culture มีการพัฒนาระบบ Digital โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านระบบและกระบวนการSAP (SAP Business Integration) หรือ SAP Talent ปี 2563 ซึ่ง SAP เป็น ERP (Enterprise Resource Planning ) ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กรทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management Program) จำนวน 2 รุ่น ปี 2562-2563 และโครงการ GPO Talent Development Project ปี 2563

โอกาสนี้ นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ ซึ่งรางวัลนี้ไม่ได้เป็นความสำเร็จของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นความสำเร็จที่เกิดจากคณาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์มายังตนเอง ในการนำไปปฏิบัติงานจนมาถึง ณ จุดนี้ รวมถึงการได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทุกคน และตนจะดำเนินงานโดยยึดแนวทางและหลักคิดที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อนำพาองค์การเภสัชกรรมไปสู่การเป็น องค์กรแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม ทำให้องค์การเภสัชกรรมได้รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยและประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น มีการผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามภารกิจสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ เพื่อประโยชน์ของสังคม ประชาชน และประเทศชาติ ดังวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรมที่ว่า " เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า และยั่งยืน”