องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในต ำแหน่ง นักการตลาด5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

8 ตุลาคม 2563
ขนาดตัวอักษร