องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อภ.ได้อันดับ 17 จาก 53 รัฐวิสาหกิจ อยู่ที่ ระดับ A ในเกณฑ์ระดับสูงมาก

2 ตุลาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจัดอยู่ในอันดับที่ 17 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 53 หน่วยงาน

สำหรับผลการประเมินที่องค์การฯ ได้รับตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชา การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนรวม 91.14 คะแนน อยู่ที่ ระดับ A ในเกณฑ์ระดับสูงมาก

“การประเมินดังกล่าวเป็นการประเมิน ITA (Intesrity and Transparency Assessment System:ITAS) ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม จากความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนจนผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในครั้งนี้สูงกว่าทุกครั้งตั้งแต่องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2563”ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าว