องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร5 นักวิจัย5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

24 กันยายน 2563
ขนาดตัวอักษร