GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

คณะกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

January 23 2021
ขนาดตัวอักษร


ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.ดร.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 
พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1 วันที่ 9 กันยายน 2563