GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

อภ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

January 23 2021
ขนาดตัวอักษร


องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ กำหนดการรับบริจาคโลหิต ส่วนของพนักงานและลูกจ้างในสังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ณ ห้องสันทนาการ อาคารอำนวยการ วันที่ 9 กันยายน 2563