องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อันตรายจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีปริมาณ THC มากเกินไป

19 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

ในทางการแพทย์ “ยา” ที่นำมาใช้รักษาโรคจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุสัดส่วนที่ชัดเจน กัญชาทางการแพทย์ก็เช่นกันที่ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์คงที่ เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณการรับยาในแต่ละครั้ง ความคืบหน้าของอาการ ลดความเสี่ยงของอาการข้างเคียงและการรับยามากเกินไป

หากผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ไม่สามารถระบุปริมาณสารออกฤทธิ์ โดยเฉพาะสาร THC จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับยาในปริมาณมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเป็นพิษได้  ในบางกรณีเกิดภาวะความคิดบิดเบือนจากความเป็นจริง วิตกกังวล อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง การใช้ยาในปริมาณที่สูงมากอาจก่อให้เกิดสภาวะวิกลจริตหรือภาวะทาง จิตเวชอื่นๆโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีประวัติหรือคนในครอบครัวมีอาการทางจิตหรือภาวะจิตเวช หรือโรคซึมเศร้ามาก่อน จึงไม่ควรรับกัญชาทางการแพทย์

การใช้กัญชาทางการแพทย์จึงควรอยู่ในการควบคุมและสั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่าน การอบรมแล้ว ตลอดจนใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานซึ่งมีให้บริการ แก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลนำร่องกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ