องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ประจำปี 2563

28 สิงหาคม 2563
ขนาดตัวอักษร


ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีพุทธศักราช 2563 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข โดยองค์การเภสัชกรรมได้รับในสาขาการแพทย์และสาธารณสุข ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในงานประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปีและนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2563 Organization of The Year 2020  สาขาการแพทย์และสาธารณสุข  พิจารณาจากประวัติอันทรงคุณค่ามีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน มีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน