องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม ร่วมหารือสำนักอนามัย กทม. สร้างมาตรฐานการบริหารเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ COVID-19

28 สิงหาคม 2563
ขนาดตัวอักษร


ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย ร่วมหารือกับผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. ในการร่วมกันบริหารเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ COVID-19  และร่วมหารือศึกษารูปแบบการส่งยาขององค์การเภสัชกรรม ผ่านระบบ VMI ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 69 แห่ง


นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรม ได้เชิญ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม บรรยายเรื่อง แนวทางเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุควิถีใหม่ และ ภก.อภิชัย พจนีเลิศอรุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค บรรยายเรื่อง การตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อCOVID-19 และเตรียมการระบาดระลอกใหม่ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้กับเภสัชกรในสังกัดสำนักอนามัย กทม. ทั้ง 50 เขต จำนวน 80  คน ในการประชุมวิชาการ บทบาทเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อสถานการณ์ COVID-19   เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพแบบบูรณาการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่ ณ รร.พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2563