องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์สำคัญต่อแพทย์ผู้สั่งใช้และผู้ป่วยอย่างไร?

19 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

มาตรฐานและคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแพทย์ผู้สั่งใช้และผู้ป่วย

กัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ปริมาณคงที่ในทุกรอบการผลิต ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณสารสำคัญของกัญชาเท่าเดิมในทุกครั้ง ทำให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณการรับยาในแต่ละครั้ง ความคืบหน้าของอาการ และลดความเสี่ยงในการรับยามากเกินไป และลดการเกิดอาการข้างเคียง

ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดคือการเพาะปลูกจนถึงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

องค์การเภสัชกรรมผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ตามแนวทางการผลิตยาที่ดี มีการทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ เช่น

     1. ตรวจสอบเชิงคุณภาพด้วยการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมี fingerprinting ด้วยเครื่อง HPTLC

     2. ตรวจสอบเชิงปริมาณ วิเคราะห์ปริมาณ THC , CBD ในตัวอย่างวัตถุดิบ สารสกัดและ ผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่อง HPLC

     3. ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โลหะหนัก ยาฆ่าเชื้อรา อฟลาท็อกซินใน วัตถุดิบและสารสกัด

     4. ผลิตผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบน้ำมันหยดใต้ลิ้น และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

     5. ศึกษาความคงสภาพของสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์ยาตามสภาวะต่างๆ

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามแนวทางของหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลในการปฎิบัติที่ดี 7 ด้าน ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าสารสกัดกัญชาทางการแพทย์มีคุณภาพแท้จริง