GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรมร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2564

August 4 2020
ขนาดตัวอักษร


ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการ และภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาดและการขาย ร่วมหารือการสั่งซื้อยา งบประมาณประจำปี 2564 จำนวนสั่งซื้อมูลค่าร่วม 100 ล้านบาท ร่วมกับรพ.สังกัดสำนัก การแพทย์ กทม.11 แห่ง  เพื่อให้ระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ ผ่านระบบ VMI เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ รร.พูลแมน กรุงเทพฯจี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563