องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2564

30 กรกฎาคม 2563
ขนาดตัวอักษร


ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการ และภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาดและการขาย ร่วมหารือการสั่งซื้อยา งบประมาณประจำปี 2564 จำนวนสั่งซื้อมูลค่าร่วม 100 ล้านบาท ร่วมกับรพ.สังกัดสำนัก การแพทย์ กทม.11 แห่ง  เพื่อให้ระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ ผ่านระบบ VMI เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ รร.พูลแมน กรุงเทพฯจี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563