องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

30 กรกฎาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์ ผู้จัดการการประกันคุณภาพ 1 โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิต และการประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563