GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

ประชุมความร่วมมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมยาของประเทศ

January 28 2021
ขนาดตัวอักษร


นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน(Thai Pharmaceutical Manufacturers Association, TPMA) เพื่อร่วมมือในรูปแบบพันธมิตรเชิงกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมยาของประเทศและส่งเสริมการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมมือกันในด้านการผลิตยาและเวชภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าร่วม(Co-Brand) การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางยาและเวชภัณฑ์ให้กับประเทศรวมถึงการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตยา การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม