องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ดมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน

30 มิถุนายน 2563
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทสถานประกอบการด้านยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3 ปีติดต่อกัน รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ อย.ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และจริยธรรม

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ดมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน โดยโรงงานผลิตยา องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 ได้รับรางวัลในประเภทสถานประกอบการด้านยา ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินงานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP PIC/S พร้อมมุ่งมั่นยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้อง มีห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) มีห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) เป็น อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการผลิต มีการส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตในประเทศไทย และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาของคนไทย เป็นองค์กรหลัก เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้านยาให้กับประเทศ