องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บุคคลใดบ้างที่ไม่ควรใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา

19 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

บุคคลต่อไปนี้ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่

       • ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา หรือส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการสกัด

       • ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองที่รุนแรงหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

       • ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือ โรควิตกกังวล

       • สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกำเนิด หรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์ เนื่องจากมี
               รายงานการศึกษาพบว่ามีทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนัก
ตัวน้อย รวมถึงพบ cannabinoids ในน้ำนมแม่ได้

       • ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงต่อพัฒนาการสมอง

       • ผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง

       • ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ที่ดื่มสุราอย่างหนัก

       • ผู้ใช้ยาอื่นๆ โดยเฉพาะยาบรรเทาปวดเรื้อรังกลุ่ม opioids และยากล่อมประสาท อาทิ benzodiazepines

       • ผู้ขับขี่ยานพาหนะและทำงานกับเครื่องจักร กัญชาอาจทำให้เวียนศีรษะ ง่วงซึมส่งผลต่อการตัดสินใจและลด
               ประสิทธิภาพการทำงาน