องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

อภ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

28 พฤษภาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ กำหนดการรับบริจาคโลหิต ส่วนของพนักงานและลูกจ้างในสังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

ทั้งนี้ กองอำนวยการ ได้กำหนดให้การบริจาคโลหิตในครั้งนี้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือก่อนเข้าห้องเพื่อบริจาคโลหิต รวมถึงผู้บริจาคโลหิตทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และจัดการเว้นช่องว่างเตียงรับบริจาคโลหิต ระยะห่าง 2 เมตร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องสันทนาการ อาคารอำนวยการ