GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Login to Product information center

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้สำหรับโรคกลุ่มใดบ้าง?

February 23 2024
ขนาดตัวอักษร

     เพื่อให้มีการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลในการรักษาและปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อนำมาใช้ในสถานพยาบาลนำร่อง 12 แห่ง ทั่วประเทศ ให้บริการ “สารสกัดกัญชาทางการแพทย์”

     องค์การเภสัชกรรมผลิตสารสกัดกัญชาในรูปแบบน้ำมันหยดใต้ลิ้น 3 สูตรตำรับประกอบด้วยสูตร THC  สูตร CBD และสูตร THC:CBD 1:1 ใช้รักษาและบรรเทาอาการในกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาตามกรมการแพทย์กำหนด ได้แก่
        • ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัด
        • โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 
        • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
        • ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล