องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ยารักษา COVID-19 ฟาวิพิราเวียร์ อภ.สำรองเพียงพอมีใช้อย่างต่อเนื่อง

2 พฤษภาคม 2563
ขนาดตัวอักษรยารักษา COVID-19 ฟาวิพิราเวียร์  อภ.สำรองเพียงพอมีใช้อย่างต่อเนื่อง

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการส่งมอบยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) ซึ่งเป็นยาสำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อมาสำรองเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นจำนวน 303,860 เม็ด โดยเป็นการส่งมอบจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 103,860 เม็ด ที่เลื่อนการส่งมอบมาจากปลายเดือนเมษายน  และส่งมอบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 200,000 เม็ด ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมียาฟาวิพิราเวียร์ใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวสำหรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้มีใช้อย่างเพียงพอในภาวะการระบาดของเชื้อ COVID-19  
.
ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมและกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้วจากแหล่งผลิต 2 แหล่งหลัก คือญี่ปุ่นเจ้าของสิทธิบัตรและจีนซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตจากญี่ปุ่น  รวมมีการได้จัดซื้อไปแล้วจำนวน 187,000 เม็ด และได้มีการกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับใช้ในการรักษาและสำรองที่โรงพยาบาลแล้วจำนวนประมาณ 100,000 เม็ด ปัจจุบันยังคงมียาสำรองในคลังขององค์การฯ จำนวนประมาณ 87,000 เม็ด