GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

January 20 2022
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แถลงข่าวว่า วันนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการต้านเชื้อไวรัส ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม

          จากการศึกษาการจับกันของโมเลกุลยากับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากโครงสร้าง 3 มิติ ของยาและเชื้อ (Moleculardocking) พบว่าการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาสกัดให้ได้ "สารแอนโดรกราโฟไลด์" (Andrographolide) ในปริมาณความเข้มข้นสูง น่าจะมีศักยภาพในการช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโคโรนาไวรัสเข้าสู่เซลล์ (Entry inhibitor) และป้องกันการแบ่งตัวของโคโรนาไวรัสได้ (Viral replication inhibitor) ซึ่งหากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ผลสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะทำการประสานทางกรมการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษายับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป รวมทั้งประสานองค์การเภสัชกรรมให้เร่งดำเนินการผลิตและวางแผนรองรับให้เพียงพอต่อการใช้