องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

28 กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดตัวอักษร

         ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ในฝ่ายผลิตยาและฝ่ายประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารร้านค้า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563