องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

2 ผู้บริหาร อภ. คว้ารางวัลศิษย์เก่าทรงคุณค่า และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

28 กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดตัวอักษร

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้ได้รับการยกย่องในฐานะ “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” รุ่นที่ 17 สาขาการบริหารจัดการองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

          ในส่วนของรางวัล “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” เป็นรางวัลที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งคณะฯ โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคม ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยผลงานที่โดดเด่นจนเป็นผลงานที่ประจักษ์ สำหรับ ภญ.ศิริกุล นั้น เป็นเภสัชกรคนแรกขององค์การเภสัชกรรมที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและสอบผ่านวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ พัฒนางานตรวจสอบภายในจนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก จนได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นเภสัชกรคนแรกขององค์การเภสัชกรรมที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม และสามารถนําความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่หลากหลายมาพัฒนากระบวนการและวิธีการทํางานให้รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และนํายา Generics มาจําหน่ายหรือผลิต ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศ เช่น ยา Atorvastatin, Fentanyl patch, Fentanyl Injection,Gabapentin, Sildenafil เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานนำเชิงรุก ดีเด่น จากองค์การเภสัชกรรมอีกด้วยด้วย

          สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ที่ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ ได้รับ เป็นรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในงาน “ครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คืนสู่เหย้า เรารักมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง จากการทำหน้าที่อุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและสังคม โดยมีรางวัลที่ได้รับที่ผ่านมา ได้แก่ 1. รางวัลผู้เรียนดีและประพฤติดีเป็นเยี่ยม ประจำปี 2527 2. รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2556 และ 3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

          สำหรับผลงานที่ได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับและภาคภูมิใจ ประกอบด้วย โครงการสารสกัดกัญชาต้นแบบทางการแพทย์ เป็นผู้ริเริ่มและเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง โดยเป็นผู้ริเริ่ม ก่อตั้งโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานโครงการบูรณาการด้านการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง เพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเรื่องการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง