องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ตามมาตรฐาน GACP

24 กันยายน 2562
ขนาดตัวอักษร

        นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ดร.จงรัก วัชรินทรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมร่วมเสวนาเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำเสนอแนวทางดำเนินงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนร่วมตัดริบบิ้นและร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาชุดแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่โรงเรือนของโครงการฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานว่าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทำ “โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ขึ้นเพื่อแนวทางการแก่วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาตามมาตรฐาน GACP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประเทศใช้ควบคุมคุณภาพสำหรับพืชสมุนไพร และโดยมีเป้าหมายสำคัญดังนี้

1. ต้นแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้วิธีการปลูกกัญชาที่ประสบความสำเร็จและได้มาตรฐาน
2. คู่มือการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GACP คู่มือนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อที่ว่ากัญชาที่ปลูกนั้นจะได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์
3. หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปิดสอนให้วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

        ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ได้มีการร่วมกันในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ภายใต้ แนวทางการดำเนินงาน “One KU Cannabis” ในเบื้องต้นจะใช้พื้นที่ปลูกและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถที่จะร่วมพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวร่วมกันได้ทุกวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นับเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกระดับหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานต่อไป

        นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากความร่วมมือของ 3หน่วยงานนี้ องค์การฯจะได้ร่วมวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกเพื่อกำหนดคุณสมบัติสายพันธุ์กัญชาไทย ให้ได้คุณสมบัติของดอกกัญชาที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารสำคัญทีเอชซีและซีบีดีในสัดส่วนคงที่ สม่ำเสมอ ได้มาตรฐาน ตามความต้องการใช้ทางการแพทย์ โดยไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อให้ได้วัตถุดิบดอกกัญชาระดับเมดิคัลเกรดสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาสำหรับทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

        การเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยฯซึ่งการปลูกกัญชาในครั้งนี้จะเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของหน่วยงานภาครัฐที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ของไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นโอกาสทางเลือกของผู้ป่วยไทยที่จะเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างแท้จริง
โดยในความร่วมมือครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนาวิธีการปลูก และวิจัยพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารสำคัญที่มีสัดส่วนคงที่ สม่ำเสมอได้มาตรฐาน ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ จากนั้นก็จะนำกัญชาที่ได้สายพันธุ์ร่วมกันส่งต่อไปยังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำไปใช้ในตำรับยาแพทย์แผนไทยรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆ พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมให้ได้ผลิตภัณฑ์ใช้ในการวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และสำหรับการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ หรือ Special Access Scheme (SAS) เป็นการรักษาผู้ป่วยควบคู่การเก็บข้อมูลการวิจัย รวมถึงการรักษาด้วยช่องทางอื่นด้วย

 

ข้อมูลโดย กองประชาสัมพันธ์