องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ผ่านการประเมิน ITA ระดับ A พร้อมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7 ธันวาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

     


    องค์การเภสัชกรรมเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณที่ผ่านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 90.46 คะแนน เกรด A ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานอย่างสูงมาโดยตลอด และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน (Stop sexual exploitation, abuse, and harassment : Stop SEAH) ภายใต้โครงการจัดงาน MOPH Together Against Corruption & Stop SEAH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี     นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี     ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยคะแนนเฉลี่ย 90.46 คะแนน อยู่ในระดับดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการที่องค์การฯ      ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยคะแนนการประเมินมาจากตัวชี้วัด 10 ด้านคะแนนเต็มด้านละ 100 คะแนน ได้แก่ 1.การเปิดเผยข้อมูล ได้ 100 คะแนน 2.การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 93.98 คะแนน 3.คุณภาพการดำเนินงาน ได้ 92.35 คะแนน 4.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 90.36 คะแนน   5.การใช้อำนาจ ได้ 89.71 คะแนน 6.การปรับปรุงการทำงาน ได้ 88.32 คะแนน 7.การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 87.73 คะแนน 8.การใช้งบประมาณ ได้ 87.15 คะแนน 9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 84.93 คะแนน และ 10.การป้องกันการทุจริต ได้ 83.75 คะแนน     “ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การเภสัชกรรมไม่ได้มุ่งเน้นเข้ารับการประเมินเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้องค์การเภสัชกรรมได้มีการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ในหน่วยงาน เป็นองค์กรต้นแบบในด้านธุรกิจยาที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานอย่างสูง โดยคำนึงถึงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งผลให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย” ผู้เชี่ยวชาญ 10 กล่าว