GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินการ February 7 2023

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อภ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต February 7 2023

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือด ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือดเคลื่อนที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องค์การเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 February 7 2023

องค์การเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

คณะเจ้าหน้าที่เภสัชกร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน February 7 2023

นายรังษี ปัดลี รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เภสัชกร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การเภสัชกรรม จับมือเครือข่ายพันธมิตร วิจัยทางคลินิกของยาขับเหล็ก Deferasirox เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย February 7 2023

องค์การเภสัชกรรม ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดำเนินงานวิจัยทางคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ ของยาขับเหล็ก Deferasirox ดีเฟอร์ราซิร็อก ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยชาวไทย รวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และผลทางคลินิกของยา Deferasirox ให้แก่วงการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษา และติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Vensure medical PTE จำกัด ประเทศสิงค์โปร์และไต้หวัน พร้อมด้วยคณะแพทย์จากประเทศสิงค์โปร์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน February 7 2023

ภก.ธนาวุฒิ ชวนะ ผู้อำนวยการกองการวิศวกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Vensure medical PTE จำกัด ประเทศสิงค์โปร์และไต้หวัน พร้อมด้วยคณะแพทย์จากประเทศสิงค์โปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการผลิตยา และการประกันคุณภาพ ของโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02 2038155 หรือ Facebook : HRGPO

การแจ้งผลการทดสอบทางจิตวิทยา February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (เภสัชใช้ทุน) February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO