GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

News and activities

องค์การเภสัชกรรม เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์รักษาไข้หวัดใหญ่ สำรองเพิ่มเติม 26 ล้านเม็ด รองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่และทำหนังสือถึง อย. นำยาฟาวิพิราเวียร์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ในไข้หวัดใหญ่ October 1 2023

องค์การเภสัชกรรมได้เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนรวม 26 ล้านเม็ด เพื่อ รองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่ที่ยังระบาดต่อเนื่อง เป็นวงกว้าง โดยเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม นี้ และล่าสุดทำหนังสือถึง อย. พิจารณานำยาฟาวิพิราเวียร์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติข้อบ่งใช้ในไข้หวัดใหญ่ พร้อมส่งโรงพยาบาลทันที จำนวน 1.6 ล้านเม็ด

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ October 1 2023

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ October 1 2023

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ October 1 2023

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Medical cannabis

Products and services

Seach Pharmacy contact number

Related Organization