GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร 02-203-8155 หรือ Facebook : RRGPO

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและทดสอบทางจิตวิทยาในหัวข้อ แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสม้ครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO