GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งนักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัยกลุ่มสนับสนุนงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา May 26 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038153

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา May 26 2020

โดยกำหนดประกาศผล การสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย. 63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม May 26 2020

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038153

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา May 26 2020

ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม May 26 2020

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม May 26 2020

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม