GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155