GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook: HRGPO

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดการเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดกองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO