GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02 2038155 หรือ Facebook : HRGPO

การแจ้งผลการทดสอบทางจิตวิทยา February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (เภสัชใช้ทุน) February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม February 7 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO