GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในต าแหน่ง นักการตลาด 5 สังกัดแผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย October 30 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 30 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม October 30 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 30 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในต ำแหน่ง นักการตลาด5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 30 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านการคุัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม October 30 2020

สามารถสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022038153