GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 0-2203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 0-2203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง (2) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 0-2203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง (เพิ่มเติม) January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 0-203-8153 หรือ Facebook : HRGPO

ขยายระยะเวลาการส่งเอกสารหลักฐาน สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8153 หรือ Facebook : HRGPO