องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข่าว

ขั้นตอนวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมปลูกและจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้ง ให้แก่องค์การเภสัชกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม call center 1648

หลักเกณฑ์ความร่วมมือ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม call center 1648

ราคารับซื้อช่อดอกกัญชาแห้งขององค์การเภสัชกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม call center 1648

แบบฟอร์มเข้าร่วมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาร่วมกับองค์การเภสัชกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม call center 1648

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม Pre-Congress 23 พฤศจิกายน 2563

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ในงานประชุม Pre-Congress กองโสตศอ นาสิกกรรม ณ ห้องประชุมออมสิน ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดในโรงเรือน และกลางแจ้งที่เหมาะกับประเทศไทย 8 ตุลาคม 2563

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) พัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ ในโรงเรือน (Greenhouse) และกลางแจ้ง (Outdoor) ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้ผลผลิตจากกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ ที่สร้างสารสำคัญสูง ทั้ง CBD เด่น, THC เด่น, CBD : THC (1:1) รวมทั้งสายพันธุ์ไทย พร้อมทำการศึกษา และพัฒนาวิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับประเทศไทย ช่วยผู้ป่วยและประชาชนเข้าถึงยาจากสารสกัดกัญชาเพิ่มขึ้น

GPO (องค์การเภสัชกรรม) จัดประชุม Kick-off งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์รูปแบบภายในอาคาร (Indoor Cultivation System) 25 กันยายน 2563

GPO (องค์การเภสัชกรรม) จัดประชุม Kick-off งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์รูปแบบภายในอาคาร (Indoor Cultivation System) ระหว่างกรรมการตรวจรับงาน อภ. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทผู้ควบคุมงาน โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์จากโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) เผย ผลขั้นต้นการศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เป็นไปในทิศทางดี ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 7 กันยายน 2563

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) เผย ผลขั้นต้นการศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ หลายอาการพบว่าเป็นไปในทิศทางดี ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง อาการปวดของผู้ป่วยดีขึ้น อยากอาหารและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น นอนหลับดีขึ้น  และการศึกษาในห้องแล็ปพบแนวโน้มว่าการใช้ THC ร่วมกับ CBD น่าจะให้ผลดีต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็ง และ มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปทดสอบในสัตว์ทดลองต่อไป

องค์การเภสัชกรรมจับมือ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน อย. กรมแพทย์แผนไทยฯ เพิ่มการรักษากัญชาทางการแพทย์ให้มากขึ้นในภาคเอกชน 2 กันยายน 2563

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า วันนี้ 2 กันยายน 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มการให้บริการรักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์ให้มากขึ้น ในส่วนของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน  โดยความร่วมมือในครั้งนี้องค์การเภสัชกรรม ได้ทำหน้าที่ ผลิต จำหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและได้รับการอนุญาตให้เปิดเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสนับสนุนให้โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะได้มีผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไว้บริการ

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่องผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม 30 กรกฎาคม 2563

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่องผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญร่วมนำเสนอข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐภายใต้รูปแบบการรักษาพิเศษ (SAS: Special Assess Scheme) และคลินิกเอกชน รวมถึงผลการศึกษาในโครงการวิจัยทางคลินิก กรมการแพทย์

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในการลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร กศน. กัญชาและกัญชงศึกษา 28 มกราคม 2563

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มคุณภาพด้านวิชาการด้วยการ บูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์กับด้านการศึกษา

ร่วมบรรยายสัมมนาทางวิชาการ "การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อความยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 9" 27 มกราคม 2563

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ “การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อความยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 9” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 9 ณ อุทยานไม้ดอกเพ ลาเพลิน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563