องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : อาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์มีอะไรบ้าง?
คำตอบ :

อาการข้างเคียงจากการได้รับกัญชาทางการแพทย์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการได้รับกัญชาในปริมาณมากหรือใช้ร่วมกับสารอื่นๆ อาการข้างเคียงดังกล่าวได้แก่ ปากแห้ง ตาแดง ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น เกิดภาวะเคลิ้ม ตื่นตัวลดลง ความดันโลหิตต่ำ เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็วขึ้น

คำถาม : โรคใดบ้างที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้?
คำตอบ :

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโรคและภาวะที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ได้ประโยชน์ เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากหรือดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในโรคปลอกกระสาทอักเสบ ภาวะปวดประสาท

2.ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์น่าจะได้ประโยชน์(ควบคุมอาการ) ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวลทั่วไป โรคปลอกประสาทอักเสบ

3.ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อาจได้ประโยชน์(ในอนาคต) ได้แก่ การใช้กัญชารักษามะเร็ง มีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลในหลอดทดลอง ความปลอดภัยและประสิทธิผลในสัตว์ทดลองและศึกษาในคนตามลำดับ ปัจจุบันข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนว่ากัญชามีประโยชน์รักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆยังไม่เพียงพอ จึงต้องทำการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป

คำถาม : กัญชาทางการแพทย์ใช้อย่างไรไม่อันตราย?
คำตอบ :

ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในสูตรยาที่ตรงกับโรคและอาการของผู้ป่วย และเริ่มใช้ที่ขนาดต่ำและปรับเพิ่มขนาดช้าๆจนได้ขนาดยาที่เหมาะสมที่ให้ผลการรักษาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงต่ำสุด ตามคำแนะนำของแพทย์

คำถาม : ประชาชนจะใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างไร?
คำตอบ :

เนื่องจากกัญชายังถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ และสารสำคัญในกัญชามีฤทธิ์ต่อความปลอดภัยของสุขภาพผู้ใช้ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการใช้ยาอย่างถูกต้อง สมเหตุผล

ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ใช้กัญชาทางการแพทย์ สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องทั่วประเทศ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสามารถเข้าร่วมโครงการศึกษาทางคลินิกของกรมการแพทย์

คำถาม : ใครปลูกกัญชาได้บ้าง ?
คำตอบ :

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (ใน 5 ปีแรก หลังจากกฎหมายบังคับใช้) ผู้ที่สามารถปลูกกัญชาได้ ได้แก่
1.หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตร 
2.กลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
    2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
    2.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนด้านแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
    2.3 เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์