GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Login to Product information center

News

Read more
องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 December 11 2023

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ในประเทศ

องค์การเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติและ สปสช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบ สปสช.” December 11 2023
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐาน GAP ณ โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม December 11 2023
องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม Pre-Congress December 11 2023

Media

Read more

Product information center