GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Login to Product information center

News

Read more
องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 July 3 2022

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ในประเทศ

องค์การเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติและ สปสช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบ สปสช.” July 3 2022
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐาน GAP ณ โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม July 3 2022
องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม Pre-Congress July 3 2022

Media

Read more

Product information center