GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Login to Product information center

News

Read more
เปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ตามมาตรฐาน GACP July 12 2020

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมร่วมเสวนาเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

องค์การเภสัชกรรม เผย หลายฝ่ายสนับสนุนไทยยกระดับใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานโลก July 12 2020
องค์การเภสัชกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Medical Cannabis Clinical Education Workshop July 12 2020
สธ.จัดเวิร์กชอป “กัญชาทางการแพทย์” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม July 12 2020

Media

Read more

Product information center