องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมชมการดำเนินการของโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม 4 สิงหาคม 2563

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.ดร.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่องผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม 30 กรกฎาคม 2563

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็นประธานในการประชุมวิชาการ เรื่องผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 30 กรกฎาคม 2563

ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์ ผู้จัดการการประกันคุณภาพ 1 โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

องค์การเภสัชกรรมร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2564 30 กรกฎาคม 2563

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการ และภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาดและการขาย

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม

X