องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวและกิจกรรม

คณะอาจารย์และนักศึกษา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตยารังสิต 1 1 มิถุนายน 2566

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567 30 พฤษภาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567

คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม 18 พฤษภาคม 2566

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

องค์การเภสัชกรรม จัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม start up สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมสานต่อปี 2 10 พฤษภาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม จัดโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ อภ. ให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อให้ได้โครงการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ มีแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล เป็นการช่วยประเทศชาติ และส่งเสริมให้กลุ่ม start up มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม

X