ภก. สุชาติ วัฒนศิริชัยกุล
งานวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

หลังจากที่ทางองค์การเภสัชกรรมได้ทำการผลิต Zidovudine (AZT) ขนาด 100 mg/cap ออกจำหน่าย
ไปแล้วนั้น ทางส่วนงานวิจัยและพัฒนาเภสัช-กรรมก็ได้รับมอบหมายให้ทำการพัฒนาสูตรตำรับ Zidovudine ขนาด
250 mg/cap ต่อ เนื่องจากพบว่าขนาดของยาที่แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานต่อครั้งจะประมาณ 200 mg ถึง 300 mg
วันละ 3 ถึง 4 ครั้ง(1) หรือประมาณ 800 mg ถึง 1000 mg ต่อวัน ซึ่งทำให้ผู้-ป่วยต้องกินยาหลายเม็ดในแต่ละวัน
ดังนั้น การพัฒนาตำรับยาขึ้นมาเป็น 250 mg/cap จะช่วยลดจำนวนเม็ดยาที่กินในแต่ละครั้งลง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วย
สะดวกในการใช้ยามากขึ้น โดยตำรับที่ทางส่วนงานวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมได้พัฒนาขึ้นนี้ ได้ทำการทดสอบความ
คงตัวทางเคมี และทางกายภาพตามข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทต้นแบบ
ได้ผลดังนี้

1. % Labeled amount of AZT

. AZT-GPO AZT-original
เริ่มต้น 98.03 % 100.21 %
สภาพเร่ง..
เดือนที่ 1
100.66 %-
เดือนที่ 2
- -
เดือนที่ 3
101.64 % -
เดือนที่ 4
99.25 % 99.21 %


2 Dissolution Test:(Not official in Pharmacopoeia)

Instrument: SR 8 SR II FLASK Dissolution Test Station
Medium: Simulated gastric fluid TS. prepared with pepsin, 900 ml
Apparatus I : 75 rpm
Time : 45 minutes
Procedure: Determine the amount of zidovudine dissolved from UV absorbance at the wavelength of maximum absorbance at 268 nm of suitably filtered portions of the solution under test, suitably diluted with dissolution medium

Tolerance:-Not less than 75% (Q) of the labeled amount is dissolved in 45 minutes.
Note
1. Blank of standard: using dissolution medium
2. Blank of sample: using hard gelatin capsule dissolves in dissolution medium

. AZT-GPO AZT-original
เริ่มต้น 102.25 %98.69 %
สภาพเร่ง..
เดือนที่ 1
99.15 %-
เดือนที่ 2
- -
เดือนที่ 3
98.89 % -
เดือนที่ 4
107.22 % 109.08 %


3 Dissolution profile of AZT-GPO 250 mg/cap and AZT-original 250 mg/cap

ศึกษาเปรียบเทียบการปลดปล่อยตัวยา AZT ที่ทางสถาบันฯ พัฒนาตำรับขึ้น กับ ยาต้นแบบ ก่อนการ
ทดสอบในสภาพเร่ง ที่เวลาต่างๆ กัน ได้ผลดังนี้ดังนี้

Time (mins)%Dissolved of
AZT-GPO
(Average)
%Dissolved of
AZT-original
(Average)
5 63.3239.12
10 88.5567.44
15 97.2591.84
30 99.7798.24
45 102.2598.69
60 101.47100.77

หลังจากทำการทดสอบความคงตัวในสภาพเร่งที่ 45 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75% เป็นเวลา 4 เดือน
ที่เวลาต่างๆ กันได้ผลดังนี้ คือ

Time (mins)%Dissolved of
AZT-GPO
(Average)
%Dissolved of
AZT-original
(Average)
532.1717.80
1061.7836.55
1581.7758.68
30104.11104.54
45107.22109.08
60108.92106.24

Conclusion of Stability Test of Zidovudine 250 mg capsule

ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดผลการศึกษาในสภาพเร่ง
(Accelerated Studies) แบบง่ายๆ คือการทดสอบแบบจุดเดียว (one temperature) โดยใช้อุณหภูมิ 450C
ความชื้นสัมพัทธ์ 75% เป็นเวลา 4 เดือน ถ้าผลการทดสอบ ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์นั้นยังคงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก็สามารถกำหนดอายุการใช้ชั่วคราวได้ 2 ปี

จากการทดลองของยาดังกล่าว ปรากฏว่าเมื่อเก็บยาใน Blister pack แล้วศึกษาในสภาพเร่งตามมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปได้ว่า Zidovudine ขนาด 250 mg/cap ใน Blister pack ที่ทางส่วนงานวิจัย
และพัฒนาเภสัชกรรมได้พัฒนาขึ้น มีอายุการใช้ชั่วคราว 2 ปี

นอกจากนี้แล้วทางสถาบันฯ องค์การเภสัชกรรม ยังได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ผศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสี-สังข์
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษา Bioavailability ของยา Zidovudine ขนาด 250 mg/cap
ที่ทางสถาบันฯ องค์การเภสัชกรรม ได้พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับยาต้นแบบโดยประเมินใน 3 ค่า ได้แก่ ระดับยาสูงสุด
ในเลือด (Cmax), เวลาที่ยาถึงระดับสูงสุด (Tmax) และปริมาณยาที่ถูกดูดซึม (AUC0-360) ซึ่งพบว่ายาขององค์การ
เภสัชกรรมไม่มีความแตกต่างกับยาของบริษัทต้นแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้นยา Zidovudine ขนาด 250 mg/cap ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมสามารถใช้แทนยาของบริษัทต้นแบบ
ได้


[Home |มุมมองผู้บริหาร |โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา |งานวิจัยที่สำคัญและกำลังดำเนินการ |ฐานข้อมูลที่ให้บริการ |
R & D Newsletter |R & D NetZine |สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน | Web Site ทางยาที่น่าสนใจ | FAQ |Comments ]